PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ: 9.00–21.00 HOD. (Poslední rezervace možná ve 20.00 hod.)
I. Podmínky užívání:
Vstup na víceúčelové sportovní hřiště je povolen pouze v určené době, po dohodě se správcem.
Provozovatel-správce je oprávněn hřiště uzavřít nebo nepronajmout v případě, že uzná, že je jeho užívání nevhodné nebo nebezpečné z důvodů technických překážek nebo nepatřičného počasí.
Multifunkční sportovní hřiště je možno využít pouze na míčové hry. Jiné užití je možno pouze se svolením správce.
II. Na hřišti je zakázáno:
Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení.
Vstupovat se zvířaty.
Jezdit na kole.
Kouřit (včetně elektronické cigarety), konzumovat alkohol a vstupovat pod vlivem alkoholu nebo omamné látky.
Manipulovat s otevřeným ohněm.
Užívat zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký.
III. Návštěvník je povinen:
Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe (dle pravidel dané hry) a nezavdal důvod ke stížnostem osob mimo hřiště.
Vstupovat na povrch hřiště pouze v čisté a vhodné obuvi, určené k provozování daného sportu.
Udržovat čistotu.
Vstupem na hřiště se každá osoba podrobuje tomuto provoznímu řádu, je povinna toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů správce víceúčelového sportovního hřiště Bikecentrum Kolovna. V případě porušení ustanovení provozního řádu je správce oprávněn pronájem plochy bez náhrady ukončit.
IV. Všeobecné pokyny:
Každá osoba pohybující se na hřišti je povinna uposlechnout všech pokynů správce a respektovat ustanovení tohoto provozního řádu.
Všechny osoby pohybující se na hřišti se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům.
Provozovatel hřiště nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním tohoto provozního řádu. Provozovatel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, odložených na hřišti nebo v areálu Bikecentra.
Úrazy, či jiné mimořádné události je každá osoba povinna hlásit zodpovědné osobě – správci hřiště Bikecentrum osobně nebo na tel. čísle: 778 069 319.