UBYTOVACÍ ŘÁD
I. OBECNÁ PRAVIDLA
Ubytování hostů v Penzionu Kolovna probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §754 a následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace pobytu), nebo ústně (v případě telefonické rezervace nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).
Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro Penzion Kolovna závazné.
II. PŘÍJEZD A ODJEZD HOSTA
Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při jeho ubytování. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize. Může být prodloužena se souhlasem Penzionu Kolovna zápisem v Ubytovací knize.
Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti a potvrdit správnost osobních údajů s dobou pobytu podpisem v Ubytovací knize.
Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu od 15:00 hodin do 19:00 hodin (pokud se předem nedohodne jinak), opustit pokoj je nutno v den odjezdu do 10:00 hodin (pokud se nedohodne jinak).
Host obdrží 3 ks klíčů (od pokoje, od bočního vchodu a lyžárny-kolárny). Tyto klíče si host ponechá k dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat, není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů, a je povinen je odevzdat ubytovateli při odjezdu.
V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 1 000 Kč.
Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla na parkovišti ubytovatele. Ubytovatel neručí za případné škody na vozidle na parkovišti a příjezdové komunikaci.
Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně či ústně dohodnutou předem podle aktuálního platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele a k dispozici u personálu.
Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zkontrolovat, že je pokoj bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit personálu penzionu.
III. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTŮ
Host má právo po předchozím nahlášení v kanceláři užívat společnou lyžárnu-kolárnu. Host je povinen jízdní kolo řádně uzamknout. V kolárně je možné ukládat jízdní kola, koloběžky, lyže, skateboardy, jiné vybavení pouze po předchozí dohodě. Za ztrátu součástí a příslušenství ubytovatel neodpovídá. Hosté jsou povinni chovat se ve společné kolárně s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení.
Host je povinen vždy zamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen. Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke které došlo v průběhu jeho pobytu.
Host je povinen vždy zamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy po 22. hodině. Do penzionu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky, střelné zbraně a pyrotechniku.
Hosté nejsou oprávněni vodit do penzionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.
Ve všech prostorách penzionu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.
Děti mladší 10-ti let mají pohyb po penzionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Samostatně ubytovaný host musí být starší 18-ti let.
Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD přehrávače, radiopřijímače. Zcela zakázáno je používání elektrických spotřebičů, které produkují teplo (tj. např. žehličky, kulmy, rychlovarné konvice, ponorné ohřívače atd.). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení pracovníkem penzionu.
Hosté mohou využívat bezplatné Wi-Fi pokrytí internetovým signálem. Je zakázáno využívat Wi-Fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).
Domácí zvíře – pobyt s domácími mazlíčky je možný po domluvě.
IV. PROVOZ PENZIONU
Hosté mají právo na výměnu ručníků 1× týdně, nebo na požádání hosta.
Výměna ložního práva se provádí 1× týdně, po odjezdu hosta nebo na požádání hosta.
Noční klid platí od 22:00 do 7:00 hodin.
Snídaně se podávají od 8:00 do 9:30 hodin.
Personál penzionu lze zastihnout na telefonu +420 778 069 300
V. ODPOVĚDNOST A SANKCE
Při závažném porušení povinností hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen pokoj a penzion neprodleně opustit.
Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.
Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.
Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.
Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení penzionu.
Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto tímto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili zaměstnancům penzionu.

Tento ubytovací řád je platný od 1. 12. 2014 do odvolání.

Je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro obě strany závazný.

V Hynčicích pod Sušinou dne 1. 12. 2014

PENZION KOLOVNA:

Provozovatel: Kolovna Koncept s.r.o., Martinická 987/3, Kbely, 197 00 Praha 9

Odpovědná osoba: Martina Příborská

ODKAZY NA OBČANSKÝ ZÁKONÍK
§ 754 – Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny, ubytovny a jiná zařízení).
 (2) Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.
§ 755 – Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
§ 756 – Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
§ 757 – Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.
§ 758 – O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení § 433 a § 436.
§ 759 – (1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.
 (2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.